Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN 

 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld): 

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

1.2. Dag: kalenderdag. 

1.3. Klant: de contractspartij van Lowlander. 

1.4. Lowlander: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde Lowlander Beer Co B.V., dan wel een aan haar gerelateerde entiteit. Lowlander Beer Co B.V. is gevestigd te Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP Amsterdam (KvK-nummer 64409821). 

1.5. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Lowlander en de Klant met betrekking tot het afnemen van de Producten en/of het door Lowlander aan de Klant in bruikleen geven van Producten. 

1.6. Partijen: Lowlander en de Klant. 

1.7. Product: alle door Lowlander aangeboden en geleverde producten, waaronder haar bieren en/of overige dranken en aanverwante producten en/of diensten inclusief het leveren van haar Producten en in bruikleen verstrekte producten of materialen. 

1.8. Schriftelijk: per post of e-mail. 

 1. Algemene bepalingen 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Lowlander. 

2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2.3. De Klant verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden van Lowlander te hebben ontvangen. 

2.4. Lowlander behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Lowlander zal in dat geval de Klant op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen daarna deel uitmaken van de contractuele relatie met de Klant. 

2.5. Wanneer de tekst in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de tekst in de Overeenkomst, gaat de tekst van de Overeenkomst voor. 

2.6. Indien Lowlander op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet (onmiddellijk) uitoefent, zal dit niet van invloed zijn op haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst (alsnog) te doen. 

2.7. Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen. Deze nieuwe bepaling dient daarbij in overeenstemming te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. 

 1. Aanbiedingen 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Lowlander zijn vrijblijvend – ook in het geval er een termijn voor aanvaarding is opgenomen in de aanbieding of offerte – en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en specificaties. 

3.2. Lowlander behoudt zich het recht voor om te allen tijde veranderingen aan te brengen in haar assortiment en/of haar Producten, afgebeeld en omschreven op haar website, in brochures en/of in andere documentatie.

3.3. Indien Lowlander een proef of een voorbeeld toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. De te leveren Producten kunnen van het voorbeeld of de proef afwijken, in die zin dat de te leveren Producten nieuwe versies en/of aangepaste versies kunnen betreffen. 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst 

4.1. Een Overeenkomst tussen Lowlander en de Klant wordt pas gesloten zodra Lowlander dit schriftelijk bevestigt of doordat Lowlander uitvoering geeft aan de order van de Klant. 4.2. De aanvaarding door de Klant van de aanbieding van Lowlander is onherroepelijk. Lowlander is niet gehouden aan in de aanvaarding door de Klant aangebrachte wijzigingen aan de aanbieding of offerte, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

4.3. Lowlander is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 

4.4. Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Lowlander, of tussenpersonen en/of derden door Lowlander ingeschakeld, binden Lowlander slechts indien zij deze afspraken of toezeggingen Schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd. 

4.5. Lowlander is gerechtigd om van de Klant te verlangen dat een bepaald(e) minimum hoeveelheid/volume van de Producten wordt afgenomen. Lowlander heeft het recht om orders die niet voldoen aan de minimumafname te weigeren. 

 1. Drankafnameverplichting 

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Klant voor een periode van tenminste [5] jaar vanaf het sluiten van de Overeenkomst de Producten van Lowlander afnemen. 5.2. Indien de Klant haar bedrijf of onderneming vervreemdt, verhuurt of op enige andere wijze overdraagt, is de Klant verplicht de op haar van toepassing zijnde afnameverplichting op gelijke wijze Schriftelijk door te leggen aan de koper, huurder, exploitant of op andere wijze verkrijgende partij, opdat de afnameverplichting wordt nagekomen. De Klant zal bewijs van deze afspraken op verzoek van Lowlander aan Lowlander tonen. 

 1. Annulering 

6.1. De Klant kan een gegeven order en daaraan gerelateerde Overeenkomst enkel annuleren met Schriftelijke toestemming van Lowlander. Lowlander kan, bij wijze van uitzondering, een annulering van de Overeenkomst accepteren. Indien de Klant een Overeenkomst zonder Schriftelijke toestemming van Lowlander geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Klant gehouden aan Lowlander alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.), de werkzaamheden van Lowlander en de winstderving door Lowlander, te vermeerderen met BTW, aan Lowlander te vergoeden, alles onverminderd het recht van Lowlander op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade. 

6.2. Lowlander mag een (reeds bevestigde) Overeenkomst annuleren. Lowlander mag in ieder geval een Overeenkomst annuleren indien (niet-limitatief): 

 1. er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke vergissing); 
 2. Lowlander de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Overeenkomst niet te kunnen waarborgen; of 
 3. Lowlander de overtuiging heeft dat de Overeenkomst niet aan de verwachting van de Klant zal voldoen. 

Lowlander zal Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Overeenkomst wil annuleren. Indien de Klant in de situaties genoemd onder (b) en (c) toch uitvoering wenst van de Overeenkomst, dan vervalt het recht van reclame, retournering en restitutie van de Klant. 

 1. Duur van de Overeenkomst 

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals nader aangegeven in de Overeenkomst.

7.2. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd eindigt de Overeenkomst na de overeengekomen duur of, indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde werkzaamheden en/of een opdracht, eindigt de Overeenkomst na uitvoering daarvan, tenzij tussen Partijen Schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

 1. Wijziging van de Overeenkomst 

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te leveren Producten te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. 

8.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lowlander zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogste stellen. 

 1. (Persoons)gegevens 

9.1. De Klant garandeert dat hij aan Lowlander alle voor de Overeenkomst relevante informatie verstrekt, waaronder, maar niet uitsluitend, alle informatie en overige (persoons)gegevens, waarvan de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

9.2. De Klant staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lowlander verstrekte (persoons)gegevens en informatie. 

9.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke (persoons)gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Lowlander ter beschikking zijn gesteld, zal Lowlander niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade geleden door de Klant en heeft Lowlander het recht om de daardoor bij haar ontstane kosten in rekening te brengen bij de Klant en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

9.4. Lowlander gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie betreffende het gebruik van persoonsgegevens door Lowlander, verwijst Lowlander naar haar online privacyverklaring. 

 1. Prijzen 

10.1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief accijnzen & ABB] en exclusief btw, belastingen, statiegeld, vergoeding behandeling retouremballage en leveringskosten, tenzij Schriftelijk anders is vermeld. 

10.2. De prijsopgaven en offertes van Lowlander zijn leidend, eventuele prijsverhogingen voorbehouden. Lowlander is gerechtigd te allen tijde haar prijzen te wijzigen. 

10.3. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst en voor de levering van de Producten omstandigheden voordoen die invloed hebben op de bepaling van de prijs van de Producten – waaronder, maar niet uitsluitend begrepen, kostenstijgingen als gevolg van loon- of loongerelateerde kosten, sociale lasten, materiaal- en/of productaanschaffingskosten, grondstofprijzen, energiekosten, kosten van milieuvoorschriften, valutavoorschriften, wijziging van douanerechten, vrachttarieven of openbare heffingen – is Lowlander gerechtigd om eenzijdig te bepalen om de dan bepaalde prijs te vorderen, voor zover dat redelijk is. In dat geval zal Lowlander de Klant hiervan Schriftelijk op de hoogte stellen. Hierbij zal gelden dat prijsstijgingen van maximaal 20% ten opzichte van de in de Overeenkomst afgesproken prijs geacht worden redelijk te zijn en zullen worden doorbelast aan de Klant. Indien er sprake is van een prijsstijging boven het hiervoor bepaalde percentage, zullen Partijen in overleg treden over de prijs en zal de Klant het recht hebben om een nog niet volledig uitgevoerde Overeenkomst te annuleren binnen een periode van 3 Dagen na ontvangst van de Schriftelijke mededeling van Lowlander met betrekking tot de prijsverhoging. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, is Lowlander niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant en zal de Klant het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst en de in dat kader redelijk gemaakte kosten dienen te betalen aan Lowlander.

 1. Kortings- en/of bonusregeling 

11.1. Kortingen die aan de Klant worden verstrekt op grond van de Klant zijn omzet, worden berekend over enkel het gedeelte van de omzet dat wordt behaald over de normale verkoop van de Producten. 

11.2. Kortingen en/of bonussen zijn persoonlijk en een Klant heeft geen recht op een korting en/of bonus enkel om het feit dat een andere Klant daar recht op heeft. 

11.3. De Klant heeft geen recht op kortingen of bonussen over een kalenderjaar, indien zij in dat betreffende kalenderjaar niet heeft voldaan aan al haar verplichtingen in de Overeenkomst. 11.4. Op een Product kan niet meer dan één actie of korting tegelijkertijd worden gebruikt. Producten waarvoor acties gelden worden niet meegerekend voor de berekening van een korting. 11.5. Voor het bepalen van kortingen en/of bonussen is de administratie van Lowlander leidend, behoudens tegenbewijs van de Klant. 

11.6. De Klant kan geen rechten ontlenen aan bonussen, kortingen of aanbiedingen die in het verleden door Lowlander zijn gegeven. 

 1. Betaling 

12.1. Indien van toepassing, zullen prijzen in rekening worden gebracht zoals nader aangegeven in de Overeenkomst. 

12.2. De betalingstermijn van facturen van Lowlander is 14 Dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 

12.3. Lowlander mag altijd vooruitbetaling van de factuur eisen. 

12.4. Alle kosten van de Klant aan Lowlander worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van 1) de kosten, 2) de rente en 3) de hoofdsommen. 

12.5. Nadat de betaaltermijn zoals omschreven in artikel 12.2 ongebruikt is verstreken, verkeert de Klant onmiddellijk in verzuim en dient hij aan Lowlander een rentevergoeding te betalen gelijk aan 5% per maand, alle gerechtelijke kosten en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 100,- zal gelden. 

12.6. De Klant is niet bevoegd om tot verrekening of inhoudingen of opschorting over te gaan. 12.7. Indien de Klant in verzuim raakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surseance van betaling of regelingen op basis van de WHOA, zijn alle bij Lowlander op de Klant openstaande (toekomstige) vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 12.8. De (toekomstige) vorderingen van Lowlander op de Klant worden onmiddellijk opeisbaar als Lowlander een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of een gestelde zekerheid onvoldoende blijkt. Doet een van deze situaties zich voor, dan is Lowlander bovendien gerechtigd iedere verdere nakoming op te schorten totdat zij zekerheid heeft dat voor deze nakoming zal worden betaald, onverminderd het recht van Lowlander om schadevergoeding te eisen. 

12.9. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

 1. Leveringstermijn 

13.1. De opgave van een levertijd door Lowlander is enkel indicatief (geen fatale termijn), tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeen is gekomen tussen Partijen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Lowlander Schriftelijk in gebreke te stellen. 

13.2. Overschrijding van de (verwachte) levertijd zal niet resulteren in verzuim of aansprakelijkheid voor Lowlander. Lowlander zal in het geval van overschrijding de Klant hiervan op de hoogte stellen en de Klant informeren over de nieuwe levertijd. 

13.3. Indien Lowlander niet binnen de nieuwe levertijd levert, heeft de Klant als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op een vergoeding voor schade en/of kosten. 

13.4. De levertijd gaat in op de laatste van de volgende tijdstippen:

 1. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; 
 2. de dag van ontvangst door Lowlander van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie; of 
 3. de dag van ontvangst door Lowlander van hetgeen volgens de Overeenkomst door de Klant eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
 4. Levering en risico 

14.1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering standaard plaats [Ex Works] (Incoterms meest recente versie). 

14.2. Indien de Producten niet kunnen worden geleverd op de afgesproken leverdatum, omdat de Klant de Producten weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen, wordt dit wel gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Lowlander op de Klant. In dit geval zal Lowlander gerechtigd zijn de Producten op risico en voor rekening van de Klant op te slaan. Lowlander zal de Producten niet ter beschikking stellen tot de Klant de additionele kosten van transport en opslag heeft voldaan. Indien de Klant de Producten niet binnen 1 maand vanaf de oorspronkelijk afgesproken leveringsdatum alsnog afneemt, zal Lowlander, na sommatie, gerechtigd zijn de Producten aan andere klanten te leveren of zich anderszins te ontdoen van de Producten, onverminderd Lowlander haar recht om de kosten in verband met het opslaan van de Producten en de niet-afname door de Klant, alsmede eventuele schade, op de Klant te verhalen. 

14.3. Lowlander is gerechtigd om Producten in deelleveringen te leveren. Indien Lowlander gebruik maakt van deelleveringen, kan Lowlander per deellevering factureren. 

14.4. Indien de productie van Lowlander door enige oorzaak beperkt is, heeft Lowlander het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de Klant minder Producten geleverd worden dan is overeengekomen in de Overeenkomst[, dan wel dat slechts een gedeelte van (een) Product(en) worden geleverd,] zonder dat voor Lowlander enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Klant ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. 

 1. Eigendomsvoorbehoud 

15.1. Alle door Lowlander geleverde Producten blijven eigendom van Lowlander, totdat de Klant alle verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst is nagekomen. 

15.2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren, tenzij dit gebeurt in de normale bedrijfsuitoefening van de Klant met voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Lowlander. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW. 

15.3. De Klant dient door de Klant gehouden Producten van Lowlander op een zodanige wijze te bewaren dat deze herkend kunnen worden als Producten van Lowlander en de Producten te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal. De Klant zal op eerste verzoek een afschrift van haar verzekeringen overhandigen aan Lowlander. 

15.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Lowlander zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. 

15.5. Voor het geval dat Lowlander haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Lowlander of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lowlander zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 1. Retouremballage 

16.1. Retouremballage blijft bij de levering eigendom van Lowlander.

16.2. Lowlander zal statiegeld en een vergoeding behandeling retouremballage heffen voor de retouremballage. Het te betalen statiegeld kan niet worden beschouwd als een vergoeding van de reële waarde van de retouremballage. 

16.3. Retouremballage mag door de Klant niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor die is bestemd. 

16.4. De Klant dient de retouremballage zo spoedig mogelijk na gebruik – op een correcte wijze – te retourneren aan Lowlander. Bij levering van de Producten dient de Klant Lowlander in de gelegenheid te stellen om eventuele retouremballage in eigendom van Lowlander mee terug te nemen. Indien de retouremballage niet op een correcte wijze wordt aangeboden aan Lowlander, is Lowlander niet gehouden de vergoeding behandeling retouremballage terug te betalen. 

16.5. Indien de retouremballage beschadigd wordt geretourneerd, is Lowlander niet gehouden om het statiegeld aan de Klant terug te betalen. 

 1. Intellectueel eigendom 

17.1. Alle rechten van intellectueel eigendom met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, octrooien, databankrechten, morele rechten of ander vergelijkbare rechten of vormen van bescherming op de Producten, software, gebruikersinterfaces, programmatuur,] analyses, ontwerpen, werkwijzen, rapporten, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, drukwerk, bestanden, websites, websitecontent en dergelijke, inclusief maatwerk en op verzoek van de Klant gemaakte aanpassingen, berusten uitsluitend bij Lowlander en haar licentiegevers. Er wordt geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de Producten verleend aan de Klant. 

17.2. Lowlander is gerechtigd om Producten die in opdracht van de Klant zijn ontwikkeld te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie. 

17.3. De Klant mag de handels- en dienstmerken van Lowlander [en haar licentiegevers] alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de Producten te gebruiken. Door dit gebruik wordt de Klant geen eigendom of andere gebruiksrechten verleend, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst. De Klant mag aanduidingen van Lowlander als rechthebbende niet verwijderen of onleesbaar maken. 

17.4. Lowlander vrijwaart de Klant tegen aanspraken van derden die erop gebaseerd zijn dat de door Lowlander zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de Klant Lowlander onverwijld Schriftelijk inlicht over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak geheel overlaat aan Lowlander. 

17.5. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Lowlander zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Lowlander een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Lowlander zo snel mogelijk – naar eigen keuze – zorgdragen dat de Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerking van een gebruiksrecht ten behoeve van de Klant bij de derde, of het Product terug te kopen voor de oorspronkelijke door de Klant betaalde prijs verminderd met de redelijke afschrijving, of enige Overeenkomst te beëindigen voor zover deze betrekking heeft op het betreffende Product. 

 1. Klachten 

18.1. De Klant is gehouden de geleverde Producten op het moment van levering op conformiteit te controleren. Daarbij dient de Klant onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. 

18.2. Klachten van de Klant over zichtbare gebreken van de door Lowlander geleverde Producten en/of gebreken die geconstateerd hadden kunnen worden tijdens de inspectie zoals bedoeld in artikel 19.1, worden door Lowlander alleen in behandeling genomen wanneer deze klachten binnen 48 uur na levering Schriftelijk bij Lowlander zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van het gebrek.

18.3. Klachten van de Klant met betrekking tot niet-zichtbare gebreken van de door Lowlander geleverde Producten en/of gebreken die niet geconstateerd hadden kunnen worden tijdens de inspectie zoals bedoeld in artikel 19.1, dienen uiterlijk 48 uur na constatering van het gebrek – of nadat het gebrek geconstateerd had kunnen worden – tot uiterlijk zes maanden na levering van de Producten ingediend te worden bij Lowlander, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 

18.4. Klachten met betrekking tot door de Klant verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of productsoorten worden door Lowlander niet geaccepteerd. 

18.5. Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Lowlander, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd. 

18.6. Lowlander dient door de Klant in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 8 dagen na de melding daarvan door de Klant nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op remedies vervalt, hiervoor is Lowlander of een door Lowlander aangewezen derde gerechtigd tot toegang tot de gebrekkige Producten. 

18.7. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien: 

 1. het aankoopbewijs van de Producten niet beschikbaar is voor inspectie door Lowlander; b. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht; 
 2. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in een catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van Lowlander of op de website; 
 3. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van Lowlander is behandeld; 
 4. de Producten niet conform de door Lowlander afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, manuals e.d. zijn gebruikt; 
 5. het Product niet is gebruikt conform de geldende normen, voorschriften, veiligheids- en/of bedrijfstaknormen. 

18.8. Bij onterechte klachten staat het Lowlander vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de Klant. 

18.9. Het staat Lowlander vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten, het herstellen van de Producten, dan wel het (gedeeltelijke) bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota. Indien er gekozen wordt voor herstel van de Producten, mag Lowlander – naar eigen inzicht – derden inschakelen. 

18.10.Indien de Klant Producten aan Lowlander wil retourneren mag dit alleen na Schriftelijke goedkeuring van, en in overeenstemming met de contractadministratie van Lowlander, waarbij de retournering plaatsvindt voor rekening en risico van de Klant, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 

18.11. Mocht de Klant Producten terugzenden zonder toestemming van de contractadministratie van Lowlander, kan Lowlander de Producten niet in ontvangst nemen en zal de retourzending bij aankomst worden geweigerd. De daaruit voortvloeiende kosten zullen door Lowlander niet worden vergoed. 

18.12.De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van Lowlander zodra deze zijn vervangen of geretourneerd. 

18.13.Een beroep op dit artikel schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. 18.14.Klachten van klanten van de Klant worden niet in behandeling genomen en zullen worden doorverwezen naar de Klant. Enkel de Klant kan gebreken bij Lowlander kenbaar maken en aanspraak maken op de door Lowlander gegeven garanties. 

 1. Garanties

19.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Lowlander dat de Producten op het tijdstip van levering aan de Klant en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de leveringsdatum of – indien deze termijn eerder verstrijkt – tot aan de houdbaarheidsdatum aangebracht op het Product, hun kwaliteit zullen behouden, mits de Producten correct en verantwoordelijk zijn behandeld en bewaard, rekening houdende met hun aard en bestemming. Indien een Klant een beroep wenst te doen op een garantie van Lowlander, zal de Klant een klacht dienen in te dienen in overeenstemming met artikel 19. 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

20.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van Lowlander voor schade beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende Producten waarmee de schade samenhangt. De aansprakelijkheid van Lowlander is in ieder geval beperkt tot de dekking die de (aansprakelijkheids)verzekering biedt. 

20.2. Onder schade wordt uitsluitend directe schade verstaan, bestaande uit: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden en er daadwerkelijk sprake is van schade en van aansprakelijkheid van Lowlander, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lowlander aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Lowlander kan worden toegerekend en 3) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont deze schade te hebben geleden, en dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van de schade. 

20.3. Lowlander is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot enige gevolgschade van de Klant zoals derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van reputatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant. 

20.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Lowlander meldt conform de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen termijnen. Iedere vordering jegens Lowlander behalve welke door Lowlander is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

20.5. De Klant vrijwaart Lowlander tegen alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder afnemers van de Klant, ter zake van enige (beweerdelijke) schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst en/of geleverde Producten. 

20.6. De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de afname, het gebruik en/of doorverkoop van de Producten. De Klant kan Lowlander niet aansprakelijk houden voor enige schade en/of boete voor de niet-naleving door de Klant van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 1. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging 

21.1. Lowlander is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Lowlander om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: 

 1. de Klant tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en dit verzuim niet binnen 10 Dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven; b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Lowlander omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen; 
 2. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 3. het faillissement van de Klant is aangevraagd dan wel de Klant in staat van faillissement is verklaard; 
 4. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of de Klant op een andere wijze het beheer over haar vermogen verliest of er sprake is van liquidatie of staking van het bedrijf van de Klant; 
 5. een regeling wordt getroffen met schuldeisers overeenkomstig de WHOA; g. de zeggenschap over de Klant of die over de aandeelhouder(s) van de Klant op enige wijze wijzigt; of 
 6. een onder een ander nationaal recht vergelijkbaar geval als hierboven beschreven. 21.2. De Klant dient Lowlander van bovenstaande omstandigheden onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

21.3. Indien Lowlander op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke (toekomstige) vordering van Lowlander op de Klant direct opeisbaar. 

21.4. Uitgangspunt is dat de Klant de Overeenkomst niet voor het verstrijken van de initiële looptijd kan opzeggen. Wenst de Klant toch tot opzegging over te gaan, dan dient de Klant dit Schriftelijk aan te geven bij Lowlander. Het staat Lowlander vrij geen medewerking te verlenen aan een tussentijdse beëindiging van de Klant. Indien Lowlander besluit wel medewerking te verlenen aan een tussentijdse beëindiging van de Klant, zijn alle (toekomstige) vorderingen van Lowlander op de Klant direct opeisbaar en is de Klant verplicht om aan Lowlander te voldoen alle (toekomstige) vorderingen op basis van de resterende looptijd van de Overeenkomst, vermeerderd met administratiekosten en eventuele ophaalkosten. 

21.5. De Klant is bij beëindiging van de Overeenkomst verplicht onmiddellijk alle materialen die toebehoren aan Lowlander weer ter beschikking te stellen aan Lowlander. De Klant dient na afloop van de Overeenkomst deze materialen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig terug te bezorgen op de plaats die Lowlander in dat geval zal aangeven, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen. Voorgaande is voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant deze materialen niet tijdig, uiterlijk binnen 10 Dagen na het beëindigen van de Overeenkomst, aan Lowlander heeft doen toekomen, zal Lowlander deze materialen aan de Klant berekenen tegen de dan geldende prijzen. In welk geval Lowlander het recht heeft de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Klant te verhalen. 

21.6. Lowlander is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. In geen geval zal Lowlander een vergoeding verschuldigd zijn aan de Klant. 

 1. Geheimhouding 

22.1. Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de Overeenkomst alsook van alle informatie en gegevens (waaronder ook verstaan persoonsgegevens), die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgen van de andere Partij en zullen deze geheim houden in zoverre die gegevens uitdrukkelijk als vertrouwelijk gekwalificeerd worden of redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kunnen worden. Deze informatie en gegevens mogen niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt zonder de Schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

22.2. Artikel 23.1 geldt niet: 

 1. indien openbaarmaking wordt vereist door enige wet- of regelgeving, of een bevel of instructie tot openbaarmaking wordt gegeven door een autoriteit; 
 2. indien de vertrouwelijke informatie op of na de datum van deze Overeenkomst openbaar is geworden, anders dan door een toerekenbare tekortkoming van een Partij, dan wel enig onrechtmatig handelen waarvan de betrokken Partij op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was; of 
 3. voor zover openbaarmaking geschiedt aan professionele adviseurs van de openbaarmakende partij, onder oplegging van een gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting.
 4. Overmacht 

23.1. In geval van tekortkoming door Lowlander in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Lowlander nakoming van de Overeenkomst kosteloos mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst. Indien Lowlander niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) of blijvende situatie van overmacht, is Lowlander gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. De Klant heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade, kosten en/of rente. 

23.2. In het geval van overmacht zal Lowlander de Klant zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. 

23.3. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Lowlander wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade; 

 1. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van Producten wordt belemmerd; 
 2. werkstakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; 
 3. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; 
 4. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden/belemmeringen; f. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, enige machinerieën of energievoorzieningen; 
 5. beperkingen of stopzettingen van leveringen door de openbare nutsbedrijven; h. brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van Lowlander of van door Lowlander ingeschakelde derden; 
 6. niet of niet tijdige levering aan Lowlander door toeleveranciers of andere derden; j. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie; 
 7. excessieve stijgingen van (grondstof)prijzen, waarbij geldt dat een stijging van 10% ten opzichte van een in een Overeenkomst afgesproken prijs zal gelden als een excessieve stijging. 
 8. epidemie en/of pandemie; 
 9. in beslagnemingen van voorraden en/of inventaris bij Lowlander of bij door Lowlander ingeschakelde derden; 
 10. liquiditeitsproblemen bij Lowlander en/of bij door Lowlander ingeschakelde derden; o. uitval of onderbreking van elektrisch, netwerk- en/of telefoonsystemen, ransomware- en andere (online)aanvallen, computervirussen; en 
 11. alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan. 

23.4. Indien Lowlander in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze gedeeltelijk zal nakomen, dient de Klant de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Lowlander. 

 1. Derden en overdracht 

24.1. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Lowlander. Indien de Overeenkomst of een of meer van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden overgedragen, zullen voor de partij die de Overeenkomst of enige rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overneemt de verplichtingen uit deze Overeenkomst gelden die naar hun aard bestemd zijn te gelden voor diegene die de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst draagt.

24.2. Het is Lowlander toegestaan naar eigen inzicht de Overeenkomst, dan wel haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, en/of de volledige eigendom van de Producten over te dragen aan een derde partij. Door het accepteren van de gelding van de Algemene Voorwaarden wordt de Klant geacht medewerking te verlenen aan een eventuele overdracht door Lowlander. 

 1. Overige bepalingen 

25.1. De verplichtingen van de Klant uit hoofde van een Overeenkomst zijn ook van toepassing op de groepsmaatschappijen en toekomstige groepsmaatschappijen van de Klant, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW. Elke actie (of nalaten) door een groepsmaatschappij van de Klant wordt geacht een actie (of nalaten) van de Klant te zijn. 

25.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie. De Nederlandse versie zal ook prevaleren in geval van een verschil van mening over de uitleg van de Algemene Voorwaarden. 

25.3. Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden geacht de betekenis te hebben die de Nederlandse wet- en regelgeving daaraan toekent, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden met betrekking tot ieder ander rechtstelsel geacht te verwijzen naar het concept dat in dat rechtstelsel het Nederlandse juridische concept het dichts benadert. 

25.4. Indien een Overeenkomst wordt beëindigd blijven de artikelen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging voort te duren tussen Partijen onverminderd van kracht. 

25.5. Indien de Klant en aan haar gerelateerde entiteiten, zoals bedoeld in artikel 28.1, Overeenkomsten sluiten met Lowlander, dan worden de verplichtingen uit die Overeenkomsten hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan tussen deze rechtspersonen en zijn deze rechtspersonen ieder voor zich aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen jegens Lowlander. 

25.6. De Klant zal op eerste verzoek Lowlander inzage geven in haar financiële gegevens. 25.7. De Producten mogen door de Klant – die bevoegd is om de Producten door te verkopen – enkel aan eindgebruikers worden doorverkocht. Het is de Klant niet toegestaan om de Producten commercieel door te verkopen richting niet-eindgebruikers, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen. 

25.8. Gebruikers van de Producten mogen de Producten niet doorverkopen. Dit verbod dient door de Klant – die bevoegd is de Producten door te verkopen – opgelegd te worden aan zijn klanten. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

26.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen, dan wel alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing. 

26.2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Algemene Voorwaarden, offertes, aanbiedingen en/of de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. 

HOOFDSTUK 2 – BRUIKLEEN 

Indien Lowlander de Klant enige Producten in bruikleen geeft zullen in aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden de bepalingen in dit hoofdstuk 2 van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Indien enige bepaling in dit hoofdstuk 2 van de Algemene Voorwaarden in strijd is met een bepaling in hoofdstuk 1 van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in hoofdstuk 2 van de Algemene Voorwaarden.

 1. Gebruik en gebruiksduur 

27.1. De door Lowlander in bruikleen gegeven Producten zijn en blijven eigendom van Lowlander. 27.2. Lowlander geeft de Klant de Producten in beginsel in bruikleen gedurende de periode dat de Klant Producten bij Lowlander afneemt, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 27.3. Wanneer de Overeenkomst eindigt en/of wordt beëindigd, dient de Klant aan te geven of hij de Producten wenst over te nemen, zoals bedoeld in artikel 32, en/of terug te geven. 27.4. Indien de Klant ervoor kiest om de Producten na beëindiging en/of het einde van de Overeenkomst terug te geven aan Lowlander, dient de Klant Lowlander gedurende een periode van 4 weken de gelegenheid geven om de Producten op te halen. 

27.5. In bruikleen gegeven Producten mogen enkel worden gebruikt in relatie tot of in verband met Producten van Lowlander en in de normale bedrijfsuitoefening van de Klant. Indien bepaalde Producten in bruikleen worden gegeven voor een specifiek doel, mogen die Producten enkel voor dat doel gebruikt worden. 

27.6. In bruikleen gegeven Producten zullen de aanvangswaarde hebben zoals bepaald door Lowlander of, indien de Producten zijn opgenomen in de Brutocataloguslijst van de Nederlandse Brouwers, geldt die aanvangswaarde. 

27.7. Kosten voor het plaatsen en/of verwijderen van in bruikleen gegeven Producten, alsook belastingen en andere heffingen voor (het gebruik van) de in bruikleen gegeven Producten, komen voor rekening van de Klant. 

 1. Onderhoud 

28.1. De Klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van de in bruikleen gegeven Producten. 

28.2. De Klant dient de instructies van Lowlander over het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen gegeven Producten te volgen. 

28.3. De Klant is niet bevoegd om aanpassingen en/of reparaties aan te brengen aan de in bruikleen gegeven Producten, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lowlander. 28.4. Schade aan in bruikleen gegeven Producten door het onjuist gebruik, onderhoud of verlies van de Producten komt voor rekening van de Klant. Voor directe schade als gevolg van de hiervoor genoemde gevallen is de Klant de vervangingswaarde van de Producten verschuldigd aan Lowlander. 

 1. Koopoptie 

29.1. De Klant en Lowlander kunnen overeenkomen dat de Klant de in bruikleen gegeven Producten overneemt van Lowlander. De koopprijs van een Product zal gelijk zijn aan de aanvangswaarde van het Product verminderd met de maandelijkse afschrijving ervan. Hiervoor zal de administratie van Lowlander leidend zijn. 

29.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van deze koopoptie, zal de Klant Lowlander hiervan Schriftelijk op de hoogte stellen.